Emil Bader

Infokampanj – gemensam el

Från 180 till 2 abonnemang

Vår bostadsrättsförening Pumpan 1 har nyligen övergått från att varje lägenhet har haft ett eget elabonnemang, till att bara ha ett enda abonnemang per hus. I denna artikel får styrelsemedlem Emil Bader komma till tals om projektet. Han har varit en av de drivande krafterna bakom omställningen och ska ge oss lite insyn i de bakomliggande processerna.

Vilka är fördelarna med Gemensam El?

Den främsta fördelen är kostnadsbesparingen på ca 1400 kr per år för varje medlem. Denna besparing sker genom att den enskilde medlemmens abonnemang upphör att gälla. Den kostnaden hamnar nu på föreningen baserat på två abonnemang istället för 180 individuella.

En annan fördel är att faktureringen nu sker via hyresavin via vår förvaltare, liksom dagens bredbandsavgift. På detta sätt slipper medlemmen hantera en till två separata fakturor.

Kan du berätta lite mer om processen från idé till beslut och genomförande?

Om jag inte missminner mig var det föreningens f.d. ordförande Mauritz Jung som presenterade idén om att gå över till Gemensam El under hösten 2017. Processen från idé till beslut började med att styrelsen begärde in offerter från olika leverantörer. Vi tog även hjälp av vår förvaltare som rekommenderade en av dem. Efter att ha fått in ett antal offerter resonerade styrelsen om bland annat prisnivå och teknisk lösning.

Därefter bjöds intressanta leverantörer in för att presentera sina lösningar för styrelsen. Vid det här laget hade styrelsen fått en klar bild över vilken lösning och prisklass som var mest intressant. Styrelsen skickade ut ett frågeformulär till andra föreningar som hade gått över till Gemensam El med CEWE Instruments, vilka vi tyckte var mest intressanta. Syftet med frågorna var bl.a. att ta reda på om allt som CEWE Instruments lovade hade infriats.

Efter att ha samlat in svar från olika föreningar kände styrelsen sig nöjd med att gå vidare genom att skriva en motion om övergång till Gemensam El till den kommande årsstämman i februari 2018. Styrelsen arrangerade även så att en representant från CEWE Instruments skulle presentera idén och den tekniska lösningen på stämman för att stämman skulle få förhandsinformation samt kunna ställa frågor till en expert inom området.

Förutom motionen skapades informationsunderlag i pappersform och på föreningens webbsida (https://pumpan1.se/gemensam-el/) där medlemmarna i god tid innan årsstämman kunde läsa vad en övergång skulle innebära. Efter att idén presenterats av styrelsen och CEWE Instruments beslutade stämman enhälligt att godta förslaget samt ge mandat till styrelsen att upphandla och implementera Gemensam El för föreningen.

Fanns det något som talade emot att byta till Gemensam El?

Nej, jag tror däremot att det hade varit fler skeptiker ifall styrelsen inte hade varit så noggranna med att informera medlemmarna om innebörden.

Hur har bytet gått?

Den faktiska övergången till Gemensam El som innebar byte av elmätare utfördes under september 2018, men innan dess var styrelsen i ständig kontakt med CEWE Instruments för att få information om när och vad bytet skulle innebära. Exempel på saker som vi gick ut med var att hissar inte skulle påverkas under bytet.

Efter att CEWE Instruments bytte elmätare lämnade de in en anmälan till Vattenfall AB som äger nätet. Enligt planen skulle Vattenfall meddela alla elhandelsbolag om att anläggnings-id:et (lägenheten) upphört. Därefter skulle endast en slutfaktura skickas ut till medlemmen och övergången var klar.

Övergången gick tyvärr inte så smidigt som vi hade blivit lovade. Efter att den sista mätaren byttes den 6 september 2018 fakturerades ett antal boende baserat på en ”uppskattad” förbrukning för månaden och ett flertal upprörda föreningsmedlemmar hörde av sig till oss i styrelsen. Orsaken till detta var ett misstag hos Vattenfall som inte hade avregistrerat mätpunkten för elmätaren i tid enligt rutin.

Allt detta är nu justerat och alla medlemmar har blivit krediterade för den felaktiga faktureringen.

Hur har återkopplingen från de boende varit genom hela processen?

Bortsett från perioden precis efter övergången har det kommit en mängd positiva kommentarer på föreningens webbsida.

Vad händer härnäst?

Som vi i styrelsen har förstått det ska allt vara färdigt och de första fakturorna som avser en kvartalsperiod skickas ut i samband med hyresavin i januari 2019.

I dagsläget levereras all el via Vattenfall AB som  äger nätet, men under nästa år kan styrelsen se över förbrukningen och förhandla elhandelsavtalet med annan leverantör för att pressa ner priset ännu mer. När denna process drar igång kommer medlemmar att frågas om vad som är viktigt, t.ex. grön el, innan ett avtal undertecknas.

Det har varit en lång process att få till Gemensam El, men utan bra samarbete och informationshantering hade vi inte fått till det, skönt att det efter nästan ett år är klart.


Information in English

This article is about ”Gemensam El” (”Common” or ”Shared Electricity”), the new model for supplying
all apartments in our housing cooperative with electricity, which we recently switched to. Gemensam El
saves each household about 1,400 SEK a year, simplifies your monthly billing and gives the cooperative
an advantage in future price negotiations with electricity providers.

In the article Emil Bader, a member of our board and one of the driving forces behind the project,
describes the process of switching to Common Electricity – starting with the idea, information
gathering, finding a trustworthy provider, signing contracts and performing the actual technical switch.
He also brings up that the process unfortunately didn't go as smoothly as expected, but that in general,
the concept seems to be greatly appreciated by everyone living in Pumpan 1.

Emil also mentions that we may expect further communication from the board on the topic when it's
time to negotiate the new electricity contract next year.

Would you like to participate in projects like this and help shape the future of the Pumpan 1 housing
cooperative? Board member elections are being held in February 2019. Take the chance to learn more
about your home and gather valuable experience working with the board! If you're interested, just e-mail the nominating committee at valberedningen@pumpan1.se to find out more!