Linus Bergqvist

Personuppgiftslagen, PUL och GDPR

När du skickar ansöker om medlemskap hos föreningen, skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att BRF Pumpan 1 ska kunna nå dig. Informationen används även för att förbättra föreningens drift och främja medlemmarnas önskemål genom att vi analyserar samband av händelsen för att kunna agera proaktivt för förbättringar.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PuL) och GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL, GDPR eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du "Skickar in” information via våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att BRF Pumpan 1, lagrar dina uppgifter. Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller ta bort uppgifter om dig (28 § PuL).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel bostadsrätt eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som gör med dina personuppgifter. Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos BRF Pumpan 1 kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om medlemskap i föreningen, andrahandsuthyrning, ställer dig i parkerings/garagekö, skickar in motioner eller registrerar ett ärende med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till BRF Pumpan 1 eller kontaktar oss så kan vi komma att spara och lagra den informationen i våra arkiv.

Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från BRF Pumpan 1.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon tredje part. Vid dessa tillfällen skickar vi automatiskt information till dig.

Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar utan onödigt dröjsmål.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst eller ansöka om medlemskap i föreningen som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen via telefon till den som utför tjänsten.

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter sparas.

BRF Pumpan 1 ser löpande över sina rutiner och sina register

De register som BRF Pumpan 1 äger och hanterar löpande (själva eller genom vår ekonomiska förvaltare) är
 - Medlemsregister
 - Bostadsrättssregister
 - Hyresrättsregister
 - Nyckelregister
 - Förrådsregister
 - Parkeringsregister (inkl. parkeringskön)
 - Garageregister (inkl. garagekön)
 - Parkeringstillståndsregister (entreprenörer, servicepersonal etc.)
 - Ärenderegister (felanmälningar, förslag till styrelsen, frågor etc.)
 - Avtalsregister

De personuppgifter som sparas om dig i dessa register är
 - För- och efternamn
 - Personnummer
 - Adress (om annan än till föreningens fastigheter)
 - Telefonnummer
 - E-post

Utöver de dataregister som behandlas av föreningen finns även en så kallad kameraövervakning. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga brott, förhindra olyckor och givetvis skapa en säkrare och tryggare boendemiljö för våra medlemmar. All kameraövervakning sparas i 14 dagar varefter de raderas om inte det krävs för att kunna vidta åtgärder vid ex. ett brott. I dessa fall isoleras sekvensen i filmen och den sparas tills dess att utredningen är klar. Styrelsen har ingen åtkomst till kameraövervakningen utan den måste begäras enligt definierad rutin.

Tänk på att du:

  • aldrig svarar på skräpmejl, falska vinstvarningar, falska virusvarningar eller liknande
  • inte öppnar bilagor som följer med e-post från okända avsändare
  • aldrig lämnar personlig eller ekonomisk information (till exempel PIN-kod, lösenord, med mera) via e-post eller på osäkra hemsidor.
  • aldrig lämnar ut personliga uppgifter via telefon (även om personen kanske påstår sig ringa från BRF Pumpan 1)

Du kan läsa mer om PuL på datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/