Emil Bader

OVK-uppföljning, etapp 2

Dags för etapp två i OVK-uppföljningen: åtgärder av felaktiga installationer och andra brister.

Bakgrund

Syftet med den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är att säkerställa att alla boende har en bra luftmiljö i sina bostäder, något som ligger i allas intresse. Kontrollen utförs av en oberoende besiktningsman som rapporterar eventuella brister till styrelsen. Dessa brister behöver därefter åtgärdas innan OVK kan godkännas. Underkänd OVK kan leda till att föreningen beläggs med vite. Observera att varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att tillse att ventilationen i lägenheten fungerar som avsett.

För mer information om OVK, se https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

OVK-arbete i BRF Pumpan 1

I BRF Pumpan genomfördes OVK under våren 2019 och uppföljningsarbetet är uppdelat i följande etapper:

  1. Rensning av ventilationskanaler, don och fönsterventiler (klart)
  2. Åtgärd av felaktiga och/eller trasiga installationer (tex anslutna köksfläktar, inbyggda ventilationsdon och dylikt)
  3. Efterkontroll och injustering av ventilationssystemet (i sommar/höst)

Etapp 2 inleds våren 2020. Innehavarna av de lägenheter som fått anmärkning under OVK kommer inom kort att kontaktas för återbesök.

Vanliga brister

De anmärkningar som gjorts av den oberoende besiktningsmannen rör felaktiga installationer och modifieringar som hindrar vårt ventilationssystem att fungera som avsett. Dit hör exempelvis

  • köksfläktar som anslutits till ventilationssystemet (endast kåpa utan fläkt får anslutas till ventilationssystemet)
  • ventilationsdon som tagits bort eller monterats in i skåp etc.
  • ventilation saknas i kök och/eller badrum

Dessa brister måste åtgärdas för att ventilationen skall fungera som avsett.

Återbesök

Syftet med återbesöken är att förklara för bostadsrättsinnehavarna vilka fel som upptäckts under tidigare kontroll och hur dessa kan åtgärdas. Då föreningen sedan länge samarbetar med firma Solidmarr AB kring renoveringsarbeten i husen kommer en representant för dem kommer att följa med under återbesöken för att underlätta ifall bostadsrättsinnehavaren vill anlita Solidmarr AB för att åtgärda rapporterade brister. Styrelsens rekommendation är att anlita Solidmarr AB får att åtgärda bristerna, men om bostadsrättsinnehavaren själv vill åtgärda rapporterade felaktigheter står det förstås denne fritt förutsatt att åtgärderna utförs enligt besiktningsmannens instruktioner. Åtgärderna behöver sedan godkännas av besiktningsmannen.

Mer information om husens ventilationssystem finns på https://pumpan1.se/om-fastigheten/
Se även föreningens stadgar.

Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på styrelsen@pumpan1.se