Henrik Lundström

OVK-uppföljning, etapp 2 och 3

Dags för etapp två och tre i OVK-uppföljningen: åtgärder av felaktiga installationer och andra brister samt slutjustering.

Bakgrund

Syftet med den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är att säkerställa att alla boende har en bra luftmiljö i sina bostäder, något som ligger i allas intresse. Kontrollen utförs av en oberoende besiktningsman som rapporterar eventuella brister till styrelsen. Dessa brister behöver därefter åtgärdas innan OVK kan godkännas. Underkänd OVK kan leda till att föreningen beläggs med vite. Observera att varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att tillse att ventilationen i lägenheten fungerar som avsett.

För mer information om OVK, se https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

OVK-arbete i BRF Pumpan 1

I BRF Pumpan genomfördes OVK under våren 2019 och uppföljningsarbetet är uppdelat i följande etapper:

 1. Rensning av ventilationskanaler, don och fönsterventiler (klart)
 2. Åtgärd av felaktiga och/eller trasiga installationer (tex anslutna köksfläktar, inbyggda ventilationsdon och dylikt)
 3. Efterkontroll och injustering av ventilationssystemet.

Status juni 2021:

Storgatan 50:
Etapp 2 inleddes hösten 2020. De lägenheter som fått anmärkning under OVK besöktes under oktober 2020 för att informeras om vad som behövde åtgärdas. Deadline för åtgärder var den 16/11 2020. Pga skärpta restriktioner (pga pandemin) har efterbesiktningar ej utförts ännu. Detta kommer att göras under juni månad. Etapp 3 inleds i september 2021

Storgatan 52-56:
Etapp 2 kommer att inledas i juni 2021, etapp 3 i september 2021.

Vanliga brister

De anmärkningar som gjorts av den oberoende besiktningsmannen rör felaktiga installationer och modifieringar som hindrar vårt ventilationssystem att fungera som avsett. Dit hör exempelvis

 • köksfläktar som anslutits till ventilationssystemet (endast kåpa utan fläkt får anslutas till ventilationssystemet)
 • ventilationsdon som tagits bort eller monterats in i skåp etc.
 • ventilation saknas i kök och/eller badrum

Dessa brister måste åtgärdas för att ventilationen skall fungera som avsett.

Återbesök

Syftet med återbesöken är att förklara för bostadsrättsinnehavarna vilka fel som upptäckts under tidigare kontroll och hur dessa kan åtgärdas. Då föreningen sedan länge samarbetar med firma Solidmarr AB kring renoveringsarbeten i husen kommer en representant för dem kommer att följa med under återbesöken för att underlätta ifall bostadsrättsinnehavaren vill anlita Solidmarr AB för att åtgärda rapporterade brister. Styrelsens rekommendation är att anlita Solidmarr AB får att åtgärda bristerna, men om bostadsrättsinnehavaren själv vill åtgärda rapporterade felaktigheter står det förstås denne fritt förutsatt att åtgärderna utförs enligt besiktningsmannens instruktioner. Åtgärderna behöver sedan godkännas av besiktningsmannen.

Mer information om husens ventilationssystem finns på https://pumpan1.se/om-fastigheten/
Se även föreningens stadgar.

Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på styrelsen@pumpan1.se


OVK Follow-up

Background

The purpose of the mandatory ventilation control (OVK) is to ensure that all residents have a good air quality in their homes, something that is in everyone’s interest. The inspection is performed by an independent inspector who reports any errors to the board. These shortcomings then need to be rectified before the OVK can be approved. Failed OVK can lead to the association being fined. Please note that each tenant-owner is obliged to ensure that the ventilation in the apartment works as intended.

For more information about OVK, please follow https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

OVK-related work in BRF Pumpan 1

In BRF Pumpan, OVK was carried out in the spring of 2019 and the follow-up work is divided into the following stages:

 1. Cleaning of air ducts, fittings, window vents (done)
 2. Measures for correcting faulty and / or broken installations (e.g. connected kitchen hood, built-in air ducts and such)
 3. Post-inspection and adjustment of the ventilation system

Current status (June 2021):

Storgatan 50:
Stage 2 began in October 2020. The apartments that have received a remark during OVK were visited in October 2020 (pls see “Follow-up visit” below). The deadline for correcting these errors/remarks was November 16th 2020. These apartments will be inspected again during June 2021to make sure that the measures were carried out in accordance with the inspector’s instructions. Stage 3 will follow in September 2021.

Storgatan 52-56:
Stage 2 will begin in June 2021. The owners of the apartments that have received a remark during OVK will soon be contacted for a follow-up inspection. Stage 3 will follow in September 2021.

Common errors

The remarks made by the independent inspector concern incorrect installations and modifications that prevent our ventilation system from functioning as intended. This includes, for example:

 • Kitchen hood connected to the ventilation system (only hood without fan may be connected to the ventilation system)
 • Ventilation ducts that have been removed or installed in cabinets etc.
 • Ventilation is missing in the kitchen and / or bathroom

These errors must be corrected for the ventilation to function as efficienlty and as indented.

Follow-up visit

The purpose of the follow-up visit is to explain to the tenant-owners what errors have been discovered during previous control and how these can be corrected. As the association has been collaborating with the company Solidmarr AB for a long time on renovation work in the building, a representative of them will accompany during the follow-up visit to guide the tenant-owner on measures needed to correct reported errors. The Board’s recommendation is to hire Solidmarr AB to correct the errors, but if the tenant-owner himself wants to correct reported errors, he/she is of course free to do so, provided that the measures are carried out in accordance with the inspector’s instructions. The measures then need to be approved by the inspector.

More information about the buildings ventilation systems can be found at: https://pumpan1.se/om-fastigheten/
See also the association’s bylaws.

If you have any questions, do not hesitate to contact the Board at styrelsen@pumpan1.se