Henrik Lundström

OVK-uppföljning, etapp 2 och 3

English translation below!

Status sommaren 2023:

Många medlemmar har åtgärdat de fel som hittades i deras lägenheter och det är vi mycket tacksamma för. Ett antal aviserade medlemmar återkom dock aldrig och dessa har nu åter aviserats och ombetts att återkomma med status. Under augusti och september kommer föreningen att åtgärda de fel som inte ännu korrigerats av respektive lägenhetsinnehavare, detta för att vi skall kunna avsluta OVK. Därefter kommer ventilationssystemet att justeras för att optimera luftflödet genom våra lägenheter, och under hösten kommer radonmätningar att utföras.

Äldre uppdateringar:

Dags för etapp två och tre i OVK-uppföljningen: åtgärder av felaktiga installationer och andra brister samt slutjustering. Vi är medvetna om att denna process tagit väldigt lång tid, men under pandemin behövde tyvärr detta arbete läggas på is och under våren har det rått resursbrist eftersom många föreningar likt oss haft ett uppdämt behov av OVK-arbete.

Vårt mål nu är att snabbt få de kvarvarande bristerna åtgärdade så ventilationssystemet därefter kan slutjusteras, något som förhoppningsvis kommer att leda till bättre ventilation för samtliga lägenheter i vår förening. Vi ber därför om er assistans och förståelse i detta arbete.

Bakgrund

Syftet med den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är att säkerställa att alla boende har en bra luftmiljö i sina bostäder, något som ligger i allas intresse. Kontrollen utförs av en oberoende besiktningsman som rapporterar eventuella brister till styrelsen. Dessa brister behöver därefter åtgärdas innan OVK kan godkännas. Underkänd OVK kan leda till att föreningen beläggs med vite. Observera att varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att tillse att ventilationen i lägenheten fungerar som avsett.

För mer information om OVK, se https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

OVK-arbete i BRF Pumpan 1

I BRF Pumpan genomfördes OVK under våren 2019 och uppföljningsarbetet är uppdelat i följande etapper:

 1. Rensning av ventilationskanaler, don och fönsterventiler (klart)
 2. Åtgärd av felaktiga och/eller trasiga installationer (tex anslutna köksfläktar, inbyggda ventilationsdon och dylikt)
 3. Efterkontroll och injustering av ventilationssystemet.

Status sommaren 2022:

Storgatan 50:
Etapp 2 inleddes hösten 2020. De lägenheter som fått anmärkning under OVK besöktes under oktober 2020 för att informeras om vad som behövde åtgärdas. Deadline för åtgärder var den 16/11 2020. Pga pandemin har efterbesiktningar ej utförts ännu. Berörda lägenhetsinnehavare kommer inom kort att kontaktas på nytt.

Storgatan 52-56:
Etapp 2 inleddes våren 2022 och fortsätter under sommaren och tidig höst, etapp 3 inleds hösten 2022. Brev med information om vad som behöver åtgärdas i respektive lägenhet kommer inom kort att delas ut till berörda lägenhetsinnehavare.

Vanliga brister

De anmärkningar som gjorts av den oberoende besiktningsmannen rör felaktiga installationer och modifieringar som hindrar vårt ventilationssystem att fungera som avsett. Dit hör exempelvis

 • köksfläktar som anslutits till ventilationssystemet (endast kåpa utan fläkt får anslutas till ventilationssystemet)
 • ventilationsdon som tagits bort eller monterats in i skåp etc.
 • ventilation saknas i kök och/eller badrum

Dessa brister måste åtgärdas för att ventilationen skall fungera som avsett. I de brev som delas ut till berörda lägenhetsinnehavare framgår vilka fel som upptäcktes vid kontrollen av respektive lägenhet. Ni är varmt välkomna att kontakta styrelsens OVK-grupp på ovk@pumpan1.se om ni har frågor!

Åtgärder

Bostadsrättsinnehavarna kommer via brev att bli upplysta om vilka fel som upptäckts under tidigare kontroll och hur dessa kan åtgärdas. Åtgärderna behöver sedan godkännas av besiktningsmannen.

Mer information om husens ventilationssystem finns på https://pumpan1.se/om-fastigheten/
Se även föreningens stadgar.

Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsens OVK-grupp på ovk@pumpan1.se


OVK Follow-up

Status summer of 2023:

Many members have rectified the issues found, but some members did not answer to our requests. These members have been contacted again and asked about the status of the errors in their apartments.

During August and September, the BRF will rectify all outstanding errors in the apartments in order to finish the OVK. The next step will be to adjust the whole ventilation system to ensure that every apartment gets sufficient airflow.

Previous updates:

Background

The purpose of the mandatory ventilation control (OVK) is to ensure that all residents have a good air quality in their homes, something that is in everyone’s interest. The inspection is performed by an independent inspector who reports any errors to the board. These shortcomings then need to be rectified before the OVK can be approved. Failed OVK can lead to the association being fined. Please note that each tenant-owner is obliged to ensure that the ventilation in the apartment works as intended.

For more information about OVK, please follow https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

OVK-related work in BRF Pumpan 1

In BRF Pumpan, OVK was carried out in the spring of 2019 and the follow-up work is divided into the following stages:

 1. Cleaning of air ducts, fittings, window vents (done)
 2. Measures for correcting faulty and / or broken installations (e.g. connected kitchen hood, built-in air ducts and such)
 3. Post-inspection and adjustment of the ventilation system

Current status (summer 2022):

Storgatan 50:
Stage 2 began in October 2020. The apartments that have received a remark during OVK were visited in October 2020. The deadline for correcting these errors/remarks was November 16th 2020. These apartments have not been inspected since due to the pandemic. These tenant-owners will be contacted again in during the summer via mail in order to check the current status. Stage 3 will follow in the fall of 2022.

Storgatan 52-56:
Stage 2 will begun during the spring of 2022. Remaining owners of the apartments that have received a remark during OVK will soon be contacted via mail. Stage 3 will follow in the fall of 2022.

Common errors

The remarks made by the independent inspector concern incorrect installations and modifications that prevent our ventilation system from functioning as intended. This includes, for example:

 • Kitchen hood connected to the ventilation system (only hood without fan may be connected to the ventilation system)
 • Ventilation ducts that have been removed or installed in cabinets etc.
 • Ventilation is missing in the kitchen and / or bathroom

These errors must be corrected for the ventilation to function as efficienlty and as indented.

If you have any OVK-related questions, please do not hesitate to contact the OVK group of the board at ovk@pumpan1.se

Corrections

The affected tenant-owners will shortly be contacted via mail. The purpose of the letter is to explain to the tenant-owners what errors have been discovered during previous control and how these can be corrected. The measures then need to be approved by the inspector.

More information about the buildings ventilation systems can be found at: https://pumpan1.se/om-fastigheten/
See also the association’s bylaws.

If you have any questions, do not hesitate to contact the OVK group of the Board at ovk@pumpan1.se