Linus Bergqvist

Trivselregler

För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd i bostadsrättslagen och våra stadgar. Vi har utgått ifrån sunt förnuft och hämtat inspiration utifrån vad som anses vara sedvana både i bostads- och hyresrätt. Vi ber dig att ge dessa punkter en stunds eftertanke. Du har inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, de omfattar också övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och andrahandshyresgäster. Om vi följer dessa regler så kommer goda grannar att förbli goda grannar.
Se även föreningens stadgar.
Då och då händer det att vissa inte uppför sig som de borde. Alla är delaktiga i ansvaret att hela tiden försöka kommunicera på ett konstruktivt sätt när vi vill åstadkomma något eller när problem uppstår. Vi får alla hjälpa till att ta ansvar för ordningen i vår gemensamma bostad och ibland kan det räcka med att den granne som blir störd kommer och ringer på dörren.

Andrahandsuthyrning

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan endast om styrelsen ger sitt samtycke. En ansökan måste lämnas in till styrelsen och en prövning sker för varje ansökan. Förbered dig på att motivera skälen till uthyrning. 


Anledningar till godkännande av andrahandsuthyrning kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Militärtjänst
  • Provsammanboende
  • Långvarig sjukdom

Detta gäller även hyresrättinnehavare.
Blankett för andrahandsuthyrning kan laddas ner här. Fyll i blanketten och skicka in den via formuläret.

Balkonger och uteplatser

Det är inte tillåtet att skaka mattor, mata fåglar och att hålla husdjur på balkongen. Det är inte tillåtet att använda kol-eller gasgrill på balkongen på grund av brandrisk. Blomlådor är tillåtna på insidan av balkongräcket, inte på utsidan på grund av olycksrisk.

Cyklar

Det finns cykelställ på gården samt 3 st förrådsbyggnader som disponeras som cykelförråd. För er som saknar nyckel går det att kvittera ut en nyckel per lägenhet genom att kontakta Dirigo via formuläret.

Cyklar får inte parkeras i trapphus eller på loftgångar.

Diskmaskin

Diskmaskin får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Diskmaskiner skall stå på översvämningsskydd.

Felanmälan

Felanmälan skall omedelbart göras vid misstanke om fel på avlopp, kranar eller WC liksom dropp från värmeelement. Du hittar kontaktinformation under "Boendeinformation".

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring tecknad hos Folksam. Vi har också tecknat en särskild försäkring för det s.k. bostadsrättstillägget som ger ett tilläggsskydd för envar bostadsrättsinnehavare.
För varje enskild lägenhet, bostadsrätt eller hyrd, har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Det är en mycket stark rekommendation från styrelsen att varje lägenhetsinnehavare tecknar en hemförsäkring.

Förråd

Placera inte saker i gångarna utanför förråden.

Ombyggnad/reparationer

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Alla arbeten skall utföras på ett fackmanna-mässigt sätt. Mer omfattande förändringar (som t ex att riva en vägg eller dra om VVS-installationer) kräver styrelsens tillstånd.
Se även föreningens stadgar §23-25.

Piska mattor

Piska gärna era mattor men gör det vid uppställda mattpiskställningar.

Rökning

Rökning är inte tillåten i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer, på loftgångar, i källare på vind eller andra gemensamma utrymmen såsom t ex tvättstugor. Anledningen är den allmänna trivseln, brandrisken och våra eventuella allergiker. Ni som röker i er lägenhet ber vi att inte slänga ut fimpar genom fönster eller balkongdörrar.
Vi ber er även tänka på att rökning på balkongen kan leda till olägenhet för grannar.

Rastning av hundar

Det finns fina rastställen i närområdet, t ex en helt ny rastgård för hundar. Om det ändå råkar ske något på föreningens mark ber vi er ta hand om detta.

Sopor

Hushållssopor hanteras genom sopnedkast anslutet till det nedgrävda sopsugs-
nätet som är anslutet till en kommunal sopsuganläggning. Förpacka soporna väl. Kasta ej glas i sopnedkastet.
 Grovsoprummet är placerat i garagebyggnaden. Där skall källsortering för tidningar, glas, elsopor och mindre grovsopor ske enligt anslag. Särskild nyckel krävs. Kasta inte hela bohag i grovsoprummet.
 Kyl, frys, spisar, TV, möbler, toalettstolar och badkar är exempel på sådant som inte får kastas i grovsoprummet. Bilbatterier, bildäck och färgburkar är också förbjudet att kasta där.

För information om hur ni ska hantera farligt avfall, se Solna stads hemsida.

Tidningsåtervinning

Det finns kärl för tidningsåtervinning i grovsoprummet.

Hänsyn och Störningar

Vi har alla olika livsstilar och arbetstider. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn, det är också viktigt att vi visar respekt och omtanke för varandra och inte stör varandra. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen både inomhus och utomhus. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar, den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från sin lägenhet.

Hänsyn gäller dygnet runt man får inte föra oljud mellan kl. 22.00 – 07.00 söndag t o m torsdag.
Fredag och lördag gäller kl. 23.00 – 08.00. Meddela era grannar om ni skall ha fest.


Särskilt störande arbeten t ex borrning får endast ske:
Måndag – fredag mellan kl. 08.00 – 19.00.

Lördag – söndag mellan kl. 12.00 – 16.00.


Övriga tider och på helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.
 Om ni kommer att störa vid ett flertal tillfällen t ex vid en renovering så skall ni anslå detta i porten/hissen. Där man tydligt får information om hur man kan nå er under den tidsperiod arbetet sker. Med information undviker man många problem.

Trapphus och loftgångar

Trapphus och loftgångar får inte användas som förrådsutrymmen. Brandmyndigheten tillåter inte detta av brand- och utrymningsskäl. Det försvårar och fördyrar också städningen. Vad gäller loftgångar kan viss möblering tillåtas där loftgången är vidgad och framkomligheten ej hindras (Storgatan 50-52), detta gäller ej trapphusen. Rökförbud gäller såväl i trapphus som på loftgångar.

Tvättmaskin i lägenheten

Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten skall den installeras av fackman.

Tvättstugorna

Se mer här.

Vatten och avlopp

Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av fackman på området.

Vattenförbrukning

Ingår i lägenheternas månadsavgift/hyra.

Ventilation

För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug finns på flera platser i lägenheterna. Det finns också ventiler för luftintag. Håll bägge typerna av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras regelbundet, kanalrengöring utfördes i november 2005. Motordriven fläkt får absolut inte kopplas till ventilationssystemet.

Värme

Huset värms med fjärrvärme och på traditionellt sätt med radiatorer (element). På varje radiator finns en termostat som automatiskt ser till att rumstemperaturen är rätt. Om möbler eller gardiner placeras framför radiatorn
sätts termostaten ur funktion och värmen minskar på radiatorn. Möblera därför på sådant sätt att värmen får fritt spelrum vid radiatorn.
Moderna hus är välisolerade, varför det många gånger är fullt tillräckligt med låg temperatur på radiatorn (det betyder kallt element) för att hålla rätt temperatur i lägenheten. Om du har problem med t ex för låg eller för hög temperatur på elementen i lägenheten så gör en felanmälan till expeditionen.

Ytterportarna

Skall hållas stängda. Vårt skalskydd är viktigt och är en skydd mot oinbjudna gäster.